Medlemsvillkor för fTalang

1.               Bakgrund och tillämpning

1.1            Dessa medlemsvillkor (”Medlemsvillkoren”) gäller för din användning av fTalang, inklusive nyttjande av innehåll och funktioner tillgängliga i fTalang. fTalang tillhandahålls, via www.ftalang.se (”Webbplatsen”), av Föreningen Svenskt Näringsliv (802000-1858).

1.2            fTalang har till ändamål att identifiera, utveckla, stödja och matcha morgondagens ledare i deras karriär. fTalang bygger på medlemskap och genom att acceptera dessa villkor är du medlem i fTalang. Ditt medlemskap är kostnadsfritt och kan när som helst avslutas.

1.3            Genom ditt medlemskap i fTalang kan du, baserat på dina uppgifter och val, få förslag om lediga jobb, uppdrag, utbildningar, stipendier samt annan information och  material som vi tror kan vara av intresse för dig givet fTalangs syfte och ändamål. Du kommer få information och rekommendationer direkt i fTalang samt, beroende på dina inställningar, genom utskick eller på annat sätt som du valt.

1.4            Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom dessa Medlemsvillkor, inklusive punkten 8 rörande personuppgiftsbehandling, innan du använder fTalang. Vi kan komma att uppdatera Medlemsvillkoren från tid till annan genom att göra dem tillgängliga för dig, t.ex. genom att publicera de på Webbplatsen, notifiera dig i tjänsten eller inkludera de i e-postutskick. Vi kommer att meddela dig i god tid innan väsentliga förändringar träder ikraft. Om du inte inom denna tid motsätter dig förändringen ska du anses ha godkänt förändringen. Vi äger rätt att utan föregående meddelande till eller godkännande från dig överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt dessa Medlemsvillkor men kommer i så fall informera dig om detta så snart det har skett.

1.5            För att få använda fTalang måste du vara minst 18 år.

2.               Medlemskonto och inloggningsuppgifter m.m.

2.1            För att kunna använda fTalang måste du registrera ett medlemskonto och vara inloggad. Ditt medlemskonto är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan.

2.2            I samband med att du skapar ditt medlemskonto ombeds du lämna vissa uppgifter om dig själv, exempelvis (i) kontaktuppgifter, (ii) intressen/erfarenhet och (iii) andra dokument och information du anser vara relevant såsom CV, arbetsprover, referenser, etc. Du ansvarar själv för att de uppgifter som du lämnar, i samband med skapande av ditt medlemskonto och din användning i övrigt, är fullständiga och korrekta och för att dessa hålls uppdaterade. Vi har ingen skyldighet att göra efterforskningar beträffande riktigheten i lämnade uppgifter.

2.3            Du är ansvarig för användningen av ditt konto, för att ditt användarnamn och lösenord hålls hemliga och för alla åtgärder som vidtas vid användningen av fTalang genom ditt konto.

3.               Användning av fTalang

3.1            Användning av ditt konto och av fTalang regleras av Medlemsvillkoren, vilka du godkänner i samband med att du skapar ditt medlemskonto, samt i förekommande fall av tillkommande instruktioner som vi meddelar från tid till annan. fTalang får bara användas för de ändamål som följer av Medlemsvillkoren.

3.2            Innehållet i fTalang kan vara skyddat enligt lag, såsom av upphovsrättslagstiftning. Detta innebär bland annat att du inte får sprida, dela eller kopiera innehållet eller tillgängliggöra det till allmänheten utöver vad som är avsett med hjälp av de standardfunktioner som är tillgängliga i fTalang.

3.3            Du ansvarar för att det innehåll och material som du lämnar inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

3.4            Om du agerar i strid med denna punkt 3 kan vi komma att omedelbart säga upp vårt avtal med dig och stänga av dig från att använda fTalang (se punkten 6.1 nedan).

4.               Tillhandahållande av och förutsättningar för fTalang, etc.

4.1            Din användning av fTalang är avgiftsfri. Internetavgifter och andra avgifter för datatrafik kan dock tillkomma vilka du själv ansvarar för.

4.2            För att kunna skapa ett medlemskonto och för din användning i övrigt krävs att du har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum.

4.3            Vi har rätt att löpande ändra, ta bort och lägga till tjänster och funktioner som tillhandahålls i fTalang och att ändra formerna och tekniken för hur fTalang tillhandahålls utan att meddela dig om det, men vi ska försöka informera dig vid större förändringar som vi tror kan påverka din användning av fTalang.

4.4            Vi äger rätt att fritt anlita och byta ut underleverantörer för utförande av våra åtaganden enligt dessa Medlemsvillkor.

5.               Immateriella rättigheter

5.1            Samtliga immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt (programvara) och varumärken, hänförliga till fTalang, inklusive allt innehåll som tillgängliggörs i tjänsten, innehas av  oss (eller av Svenskt Näringsliv eller våra licensgivare).

5.2            Dessa Medlemsvillkor utgör ingen överföring till dig eller tredje part av några immateriella rättigheter i fTalang, dess innehåll eller till eventuella varumärken som tillhör eller nyttjas av oss, såsom ”fTalang”.

6.               Uppsägning och avstängning

6.1            Din användning av fTalang kan närsomhelst sägas upp med omedelbar verkan av dig eller av oss, skriftligen (t.ex. via e-post) eller via inställningarna i tjänsten. Vi kan t.ex. komma att omedelbart stänga av konton som vi upptäcker skapats med falsk identiet eller innehåller avsiktlig felaktiga uppgifter. Se i övrigt punkten 9 för kontaktuppgifter till fTalangs support.

6.2            Utöver vad som anges i övrigt har vi rätt att temporärt eller permanent säga upp din användning av fTalang eller begränsa din tillgång till och användning av vissa funktioner i fTalang (i) vid befarad eller faktisk säkerhetsincident eller tekniskt problem eller (ii) om du bryter mot dessa Medlemsvillkor, mot lag, förordning, eller om du på annat sätt missbrukar fTalang.

7.               Ansvarsbegränsning, inklusive friskrivning

7.1            Vi har inget ansvar för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data (med förbehåll för punkten 8), eller andra indirekta skador eller följdskador, som kan uppstå vid användningen av fTalang. Med förbehåll för vad som följer av tvingande lag accepterar du, då din användning av fTalang är avgiftsfri, att du inte har rätt att mot oss göra gällande någon påföljd, innefattat krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, som uppstått på grund av din användning av fTalang. Vi lämnar inga garantier att fTalang kommer att fungera utan avbrott eller fel eller övriga garantier i relation till fTalang.

7.2            fTalang förmedlar kontakter mellan dig och och andra parter av intresse för din karriär och utveckling, men vi förmedlar inte kommersiella tjänster. Vi kontrollerar efter bästa förmåga de erbjudanden om anställning, uppdrag och liknande som kan riktas till dig men vi har inget ansvar för sådant innehåll.

8.               Personuppgiftsbehandling

8.1            Vid din användning av fTalang, däribland vid registrering av medlemskonto och kontakt med support, kan personuppgifter om dig komma att behandlas av Svenskt Näringsliv. De personuppgifter som behandlas är exempelvis de som beskrivs i punkten 2 ovan.

8.2            Vår behandling av personuppgifter i relation till fTalang sker i enlighet med denna punkt 8 och tillämplig personuppgiftslagstiftning, samt, i den mån behandlingen inte är reglerad i denna punkt 8, i enlighet med Svenskt Näringslivs integritetspolicy och cookiepolicy (se www.svensktnaringsliv.se/dataskydd).

8.3            Förutom när vi inhämtar ditt samtycke eller vid punkten 8.6, är vår rättsliga grund för behandlingen fullgörande av avtalet (medlemskapet) med dig. Personuppgifter som vi får direkt av dig kan, beroende på vad du väljer att tillhandahålla, innehålla särskilda kategorier av personuppgifter, såsom information om politisk tillhörighet. I samband med att du lämnar dessa personuppgifter inhämtar vi ditt separata samtycke för vår behandling av dessa. Du ha rätt att när som helst återkalla ditt samtycke men detta påverkar inte lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

8.4            Vi kan komma att komplettera de uppgifter som du har lämnat med uppgifter från tredje part, såsom LinkedIn. Du kan genom funktionaliteten och inställningarna på Webbplatsen och i tjänsten själv ta bort personuppgifter som vi samlat in.

8.5            Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter, såsom de från vilka vi förmedlar förslag och material enligt punkten 1.3 ovan samt till bolag inom Svenskt Näringslivs koncern. Dessa parter är i de flesta fall själva personuppgiftsansvariga för deras behandling av de uppgifter om dig som de får av oss. För deras behandling av dina personuppgifter gäller då deras egen integritetspolicy.

8.6            Vi kan även komma att behandla personuppgifter om din användning av fTalang i syfte att förbättra fTalang och/eller Webbplatsen. Vår rättsliga grund för sådan behandling är intresseavvägning.

9.               Kontakt och support

9.1            För generella frågor eller klagomål rörande fTalang eller när du annars söker kontakt med oss, vänligen kontakta oss på info@ftalang.se eller 08-553 430 00.

10.            Tillämplig lag och tvistelösning

10.1         Svensk materiell rätt äger tillämpning på dessa Medlemsvillkor. Tvister i anledning av dessa Medlemsvillkor ska avgöras i svensk allmän domstol.

*****

Dessa Medlemsvillkor uppdaterades senast 27 april 2020